Klassikale Taaltrainingen Talenrijk

Klassikale Taaltrainingen Rijksoverheid

Ten behoeve van de medewerkers van een aantal Ministeries en daaraan verbonden diensten organiseert Elycio Talen klassikale taaltrainingen. U kunt zich alleen aanmelden voor deze trainingen met toestemming van uw leidinggevende.

Let op:
De klassikale taaltrainingen betreffen trainingen taalvaardigheid voor algemeen zakelijk gebruik in zeven talen op meerdere niveaus. Ze zijn verder niet toegespitst op een specifieke werksituatie of leerdoelen (hiervoor dient u te kiezen voor de gepersonaliseerde taaltrainingen). Bovendien staan de klassikale taaltrainingen nu ook open voor deelnemers van organisaties buiten de (Rijks)overheid.

Wij adviseren u graag over de voor u best passende oplossing. U kunt ons bereiken via talenrijk@elyciotalen.nl of via 070 399 2471.

Belangrijke data voor trainingen in het voorjaar van 2021:
De inschrijving sluit op:31 januari 2021
Mondelinge intakes zullen plaatsvinden vanaf:Medio november 2020
Definitieve uitnodigingen worden verzonden in:Week 6 (vanaf 8 februari 2021)
Kosteloos annuleren kan tot 15 kalenderdagen vóór aanvang van de training:28 februari 2021
Aanvang trainingen:Week 11 (de week van 15 maart 2021)
Einde trainingen:week 25 (de week van 25 juni 2021)
Onderbreking i.v.m. meivakantie:week 18 (1 t/m 9 mei 2021)


Afhankelijk van de mogelijkheden en maatregelen worden trainingen online of op een nader te bepalen locatie verzorgd. Informatie hierover volgt zodra er duidelijkheid is over de op dat moment geldende maatregelen.

Inschrijven? Controleer eerst uw browser!
Er zijn veel internetbrowsers waarmee u onze website kunt bekijken en via welke u informatie kunt opvragen of zich kunt inschrijven. Van de meest gebruikte browsers controleren we regelmatig of de website goed verschijnt op het scherm en of alles optimaal werkt. Met een verouderde browser kunnen wij een goede werking niet meer garanderen, waardoor uw inschrijving in voorkomende gevallen niet kan worden verwerkt of geheel niet doorkomt. Internet Explorer wordt inmiddels niet meer ondersteund, ongeacht welke versie. Als alternatief kunt u kiezen voor de opvolger van deze browser, Microsoft Edge. Voor andere type browsers raden wij u aan om gebruik te maken van de meest recente versie. Met het bijwerken van uw browser naar een nieuwere versie werken websites niet alleen beter, u bent ook nog beter beveiligd.

Inschrijven?
Gebruikt u hiervoor de volgende link.

Talen, niveaus, duur, inhoud en kosten
Trainingen worden aangeboden voor de talen Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Russisch en Spaans op alle niveaus. Per niveau worden meerdere trainingsmodules verzorgd. Iedere trainingsmodule omvat 24 uur klassikale training, op basis van 12 wekelijkse sessies van ieder 2 uur. Voor maximale effectiviteit moet per sessie rekening worden gehouden met 2 tot 4 uur zelfstudie.

De trainingen zijn primair gericht op het verbeteren van de taalvaardigheid voor algemeen zakelijk gebruik. Voor alle talen geldt per niveau een vaststaand (standaard) lesprogramma. Voor nadere informatie over de taalniveaus en de trainingsinhoud per niveau, klik hier.

De kosten per deelnemer kunt u opvragen door per mail contact op te nemen via talenrijk@elyciotalen.nl . Wij zullen u dan zo snel als mogelijk verder informeren.

Wat, waar en wanneer
In het voorjaar van 2021 worden trainingen gegeven in de periode van week 11 tot en met week 25 (onderbroken door de voorjaarsvakantie in week 18).

Iedere training omvat een aantal wekelijkse sessies van twee uur. Ze worden gehouden op werkdagen tussen 09:00 uur en 18:00 uur. Trainingen worden online aangeboden of in Den Haag, Groningen en Amersfoort/Utrecht (nog nader te bepalen) op locaties op ten hoogste 10 minuten reisafstand van het Centraal Station in die stad.

De definitieve planning wordt bepaald op basis van de aanmeldingen, waarbij deelnemers hun voorkeuren voor plaats, dag en tijd kunnen aangeven.

Als er voor bepaalde trainingen en locaties niet voldoende aanmeldingen zijn, worden trainingen samengevoegd met die op een andere locatie (of kan in overleg met u worden gezocht naar een andere oplossing).

Intakeprocedure
De intakeprocedure omvat een schriftelijke en een mondelinge intake. De schriftelijke intake is onderdeel van de voorlopige inschrijving.

Het invullen van het online intakeformulier neemt in de meest uitgebreide versie (inclusief taaltest) ongeveer 30 minuten in beslag en kan helaas niet tussentijds worden onderbroken.

Deelnemers die de schriftelijke intake hebben voltooid worden ook uitgenodigd voor een mondelinge intake. In principe ontvangt u hiervoor na inschrijving een uitnodiging. Bij de inschrijving kunt u aangeven op welke dagen u hiervoor beschikbaar bent. De mondelinge intakes worden zoveel mogelijk telefonisch gehouden aan het einde van de inschrijfperiode. Op basis van de door u opgegeven beschikbaarheid en de beschikbaarheid van de trainer worden deze intakegesprekken gepland. Het kan onverhoopt voorkomen dat u op het door ons aangegeven tijdstip niet beschikbaar bent. U krijgt daarom twee mogelijkheden om het intakegesprek te voeren. Indien u beide mogelijkheden niet aanwezig bent, zijn wij genoodzaakt u in te delen op basis van de door u ingevulde gegevens in het intakeformulier.

De mondelinge intake duurt ongeveer 15 minuten, en wordt telefonisch of via Skype gedaan. Doel van de mondelinge intake is uw huidig niveau van taalvaardigheid te verifiëren, zoals dat is gebleken uit de schriftelijke intake. Bovendien kunt u casuïstiek aandragen die de trainer eventueel tijdens de training kan gebruiken. Hoewel dit uiteraard zeer wordt gewaardeerd, gelieve er rekening mee te houden dat het uitsluitend aan de trainer is om te bepalen in hoeverre dit materiaal ook daadwerkelijk op passende wijze kan worden ingezet binnen de context van een training algemene taalvaardigheid voor meerdere deelnemers van verschillende organisaties.

Op basis van de resultaten van de schriftelijke en mondelinge intake geeft de trainer aan het einde van het intakegesprek u een advies over het bestaande niveau en over de trainingsmodule die hierbij het beste aansluit. Als de geadviseerde trainingsmodule afwijkt van de door u aanvankelijk gewenste module zal de trainer uiteraard op dat moment aan u toelichten waarom dit het geval is.

Om redenen van efficiency zullen deelnemers die aan beide hierna te noemen criteria voldoen in principe niet worden uitgenodigd voor een mondelinge intake (tenzij zij zelf aangeven dit graag te willen):

  • De trainingsmodule waarvoor zij zich aanmelden sluit direct aan op de module die zij in de voorgaande periode hebben gevolgd;
  • Op grond van het eindadvies van de trainer uit de voorgaande periode mag worden aangenomen dat de deelnemer met succes in de nieuwe module zal kunnen participeren.

Indeling in groepen en lesrooster
Voor maximale effectiviteit van de trainingen worden deelnemers in groepen ingedeeld op basis van gelijk niveau van taalvaardigheid. Dit gebeurt op basis van schriftelijke en mondelinge intakes. De indeling in groepen en het opstellen van het lesrooster per groep vindt daarom plaats na afloop van de mondelinge intakes.

Trainingen vinden doorgang bij een voldoende aantal definitieve deelnemers. Als het aantal deelnemers voor een module onvoldoende is, wordt getracht deze deelnemers in een andere zo goed mogelijk passende module onder te brengen of wordt in overleg een andere oplossing gevonden.

Studiemateriaal, certificaten en eindadvies
Personen die voor het eerst deelnemen aan een van de taaltrainingen ontvangen een leerboek. In de meeste gevallen zullen deze leerboeken in meerdere opeenvolgende trainingsmodules kunnen worden gebruikt. Het leveren van een vervangend exemplaar van een eerder verstrekt leerboek is niet inbegrepen. Daarnaast zullen de trainers bij tijd en wijle losbladig materiaal uitreiken.

De training wordt afgesloten met een eindniveaubepaling. Dit kan een schriftelijke test zijn, maar kan bijvoorbeeld ook het verzoek zijn om een korte presentatie te verzorgen. Als u actief heeft deelgenomen aan tenminste 80% van de sessies ontvangt u een certificaat van deelname. Dit certificaat wordt u digitaal toegezonden op het door u bij de inschrijving opgegeven mailadres.

Bovendien ontvangt u van de trainer een advies voor verdere taalverwerving.

Desgewenst kunt u ook deelnemen aan een officieel taalexamen. U ontvangt dan een taalcertificaat met daarop een vermelding van het door u behaalde niveau van taalvaardigheid conform het ERK. Wij adviseren u dit examen te doen na afsluiting van de laatste module van de klassikale taaltrainingen waaraan u verwacht deel te nemen. U dient zich voor dit examen apart aan te melden.

Online leeromgeving
Voor alle trainingsmodules is een online leeromgeving beschikbaar. Hier vindt u voor uw trainingsmodule informatie over onder andere planning, behandelde stof en huiswerk. Bij aanvang van de training ontvangt u op uw e-mail een toegangscode hiervoor.

Annuleren
Annuleren kan zonder opgave van redenen maar alleen schriftelijk door het sturen van een e-mail aan talenrijk@elyciotalen.nl. Elke annulering wordt door ons schriftelijk bevestigd. Zonder bevestiging wordt een annulering geacht niet te zijn gedaan.

Wij zijn gehouden annuleringen door te geven aan de contactpersoon van uw organisatie en aan uw leidinggevende (mits deze bekend is).

Kosteloos annuleren kan alleen vóór het begin van de betreffende trainingen tot aan de in het bovenstaande overzicht aangegeven datum. Aan annuleringen na deze datum, maar vóór het begin van de trainingen, zijn annuleringskosten verbonden.
Uw organisatie heeft het recht een vervangende deelnemer aan te melden, mits deze uiteraard past wat betreft niveau van taalvaardigheid.

Bij annulering of (al dan niet tijdelijke) uitval op of na de eerste trainingsdag zijn de volledige trainingskosten verschuldigd, er zijn geen restituties of vervangingsmogelijkheden.

Klachten
In geval van klachten aangaande de training of de procedures kunt u deze melden via https://www.elyciotalen.nl/feedbackformulier of telefonisch. Vergeet u svp niet daarbij uw telefoonnummer te vermelden. Wij nemen dan nog dezelfde of de eerstvolgende werkdag contact met u op.

Conform de opdracht doet onze klachtenbehandelaar een voorstel voor het oplossen van de klacht aan de deelnemende organisatie (met een cc aan de contractmanager). Dit gebeurt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zeven werkdagen. Een klacht wordt als opgelost beschouwd na acceptatie door de deelnemende organisatie.

Talenrijk privacy
Wij gebruiken de door u aangeleverde (persoons)gegevens uitsluitend voor het optimaal kunnen verzorgen van de trainingen en/of examens waarvoor u zich heeft aangemeld.

Binnen het kader van de overeenkomst delen wij gegevens over uw inschrijving, eventuele annuleringen, aan- of afwezigheid, no show en behaalde resultaten geanonimiseerd met het contractmanagement en op verzoek ook gepersonaliseerd met de daartoe aangewezen contactperso(o)n(en) bij uw werkgever. Voor eventuele vragen hierover kunt u zich wenden de betreffende contactperso(o)n(en).

Zie ook elyciotalen.nl/privacy

Contact
Voor eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen via talenrijk@elyciotalen.nl. Wij reageren dan zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval op de eerstvolgende werkdag.
Telefonisch contact is mogelijk via 070 399 2471

Uiteraard hebben wij ons best gedaan u accuraat en volledig te informeren over opzet en inhoud van de taaltrainingen voor de Rijksoverheid. Aan deze informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Amsterdam
020 416 0788

Arnhem
026 361 2843

Eindhoven
040 720 0960

Emmen
078 644 9770

Enschede
053 431 7842

Maastricht
043 720 0880

Rijswijk
070 399 2471

Vertaalbureau
078 644 9760

Zeist
030 267 7700

Zwijndrecht
078 644 9770

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Het aanvragen van een vrijblijvende offerte doet u eenvoudig en snel via het online formulier op deze website! Vul het formulier in en u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.