Een zonnige taalboost voor zakelijk succes - Het Zomerse Taalbad 2024 - Plan 'm nu in!

Gepersonaliseerde Taaltrainingen Rijksoverheid

Gepersonaliseerde Taaltrainingen Talenrijk

Ten behoeve van de medewerkers van een aantal Ministeries en daaraan verbonden diensten organiseert Elycio Talen gepersonaliseerde taaltrainingen, optimaal afgestemd op de doelstellingen en studiemogelijkheden van de deelnemer(s).

Trainingen kunnen individueel worden gevolgd en in groepen van maximaal zes personen. Als een contactpersoon deelnemers aanmeldt voor een training in groepsverband, zullen de deelnemers worden ingedeeld op basis van een zoveel mogelijk gelijk niveau van taalvaardigheid.

Het zal duidelijk zijn, dat in een groep de afstemming op de doelen van iedere deelnemers persoonlijk wat minder optimaal zal zijn dan in geval van een individuele training.

Onderstaand treft u nadere informatie over alle trainingsmogelijkheden.

1.) Om welke talen en niveaus gaat het?
Er zijn trainingen voor alle talen en voor alle niveaus (A1 tm C2). De nadruk ligt op trainingen Arabisch, Chinees, Duits, Engels, Frans, Nederlands, Russisch en Spaans. Maar uiteraard kunt u ook bij ons terecht voor trainingen in alle andere talen.

2.) Doel van de trainingen
Het doel van iedere training is volgens de opdracht ervoor te zorgen dat deelnemers “mondeling en schriftelijk – op de voor hun functie en/of loopbaan vereiste wijze – effectief met anderstaligen kunnen communiceren of de doeltaal zodanig kunnen begrijpen zodat zij hun professionele doelstellingen optimaal kunnen realiseren. De taaltrainingen sluiten exact aan bij het niveau, het vakgebied, de sector en de werkzaamheden van Deelnemer(s). Cultuuraspecten van de taal en vakjargon worden meegenomen in de training.

3.) Aanmelden
Contactpersonen van Ministeries en daaraan verbonden diensten kunnen deelnemers aanmelden via talenrijk@elyciotalen.nl of via 070 399 2471.

Deelnemers die van hun organisatie toestemming hebben voor het volgen van een training, kunnen zichzelf inschrijven.

Aangemelde deelnemers worden aansluitend uitgenodigd voor een uitgebreide intake met een van onze professionele taaltrainers.

4.) Trainingsadvies op basis van uitgebreide intake
De intake bestaat uit een schriftelijk deel (met in een aantal gevallen ook een meerkeuzetest) en een mondeling deel met de trainer. Aan de orde komen onder andere het bestaande niveau van taalvaardigheid, de leerdoelen, de situaties waarin u de taal gaat gebruiken met het daarvoor benodigde niveau van taalvaardigheid, uw studiemogelijkheden en uw beschikbaarheid.

Het invullen van het online intakeformulier neemt in de meest uitgebreide versie (inclusief taaltest) ongeveer 30 minuten in beslag en kan helaas niet tussentijds worden onderbroken.

Op basis van de intake geven wij een advies voor een maatwerktraining die wat betreft inhoud, duur en planning optimaal is afgestemd op doelen, behoeften en (studie)mogelijkheden van deelnemer(s) en opdrachtgever. Dit advies wordt in beknopte vorm verwerkt in een offerte, waarin ook een voorstel is opgenomen over intensiteit, frequentie en duur van de training, inclusief het totaal aantal benodigde contacturen met de trainer(s).

De beoordeling van bestaande en benodigde niveaus van taalvaardigheid voor spreken, luisteren, lezen, schrijven en interactie gebeurt aan de hand van het “Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen”, meestal afgekort als CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Het CEFR onderscheidt zes niveaus, van A1 (Beginner) tot en met C2 (Vergevorderd of (near)native spreker).

5.) Lesrooster en locatie
Iedere training wordt opgebouwd uit sessies van minimaal twee tot maximaal zes contacturen per dag met een of meer trainers. Data en tijden van de sessies worden in overleg bepaald, op opeenvolgende dagen of met een vaste frequentie gespreid in de tijd.

De trainingen vinden naar keuze van deelnemer(s) en opdrachtgever plaats in-company bij deelnemer of opdrachtgever, bij Elycio of online. Ook kunnen ze – tegen meerkosten – worden georganiseerd op een locatie binnen loopafstand van een aantal treinstations (Den Haag, Utrecht/Amersfoort, Eindhoven en twee nog nader te bepalen stations in Oost- en Noord-Nederland). Dus u bent in ieder geval ’s avonds weer thuis.

Houdt u svp rekening met het volgende:

* aan het annuleren van een training of trainingssessie zijn kosten verbonden als dit 15 kalenderdagen of minder vóór aanvang van de betreffende training of trainingssessie gebeurt;

* bij groepstrajecten kan een training of trainingssessie alleen komen te vervallen in overleg met de contactpersoon binnen uw organisatie;

* wij zijn verplicht annuleringen en aan- en afwezigheid bij trainingssessies te melden aan de contactpersoon.

6.) Inhoud van de trainingen
In het algemeen komen in een training de volgende elementen aan de orde:

* opbouwen en ontwikkelen van algemene taalvaardigheid en vermogen tot effectieve interactie met andere sprekers van de doeltaal;

* beheersing van relevante vakterminologie;

* inleven in (zakelijke) omgangsvormen en cultuur van het land van de doeltaal;

* toepassing van de doeltaal in uw zakelijke situaties.

De mate waarin deze elementen aan de orde is mede afhankelijk van bestaande voorkennis en van de doelstellingen van deelnemers en uw organisatie.

Om de training zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op uw leerdoelen en dagelijkse praktijk, stellen wij het zeer op prijs als u zelf uit uw werksituatie zoveel mogelijk relevante voorbeelden, situaties en materialen kunt aandragen waarin de doeltaal wordt gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan documenten of e-mails die u ontvangt of moet opstellen, presentaties die u gaat verzorgen, overleg dat u gaat bijwonen etc. De trainer kan deze materialen dan, waar mogelijk, integreren in lesprogramma en werkvormen.

7.) Huiswerk en thuisstudie
Het actief leren gebruiken van een nieuwe taal vergt tijd en vooral ook oefening. Onze trainer zal u daarom uitdagen om zowel tijdens de contacturen als daarbuiten de taal toe te passen. Rekent u erop dat u in het algemeen naast de contacturen met de trainer voor westerse talen tenminste eenzelfde aantal uren zult moeten besteden aan zelfstudie en huiswerk. In geval van niet-westerse talen kan de benodigde eigen studietijd, zeker voor beginners, oplopen tot meer dan het dubbele.

8.) Feedback
Voor een optimaal resultaat is het van belang, dat de training zo goed mogelijk afgestemd blijft op leerdoelen, dagelijkse praktijk en studiemogelijkheden. Deels bereiken we dit door u te vragen een tussentijdse evaluatie in te vullen. Van belang is echter ook dat u het tijdig meldt, als naar uw mening de training niet (meer) voldoende past. U kunt dit melden aan de trainer of aan de medewerkers van Elycio Talen.

9.) Eindrapport, advies en certificaat
Aan het eind van de training stellen deelnemer(s) en trainer een eindrapport op, waarin de behaalde resultaten worden besproken. Dit eindrapport wordt gedeeld met de contactpersoon van Ministerie of dienst. Bovendien ontvangt iedere deelnemer van de trainer een advies voor verdere taalverwerving.

Separaat ontvangt iedere deelnemers een certificaat met daarop het behaalde niveau. Dit certificaat wordt digitaal toegezonden op het door een deelnemer bij de inschrijving opgegeven mailadres.

10.) Online leeromgeving
Voor alle trainingen is een online leeromgeving beschikbaar. Hier vindt u alle voor uw training relevante informatie over onder andere planning, behandelde stof en huiswerk. U kunt via deze omgeving ook communiceren met de trainer. Bij aanvang van de training ontvangt u op uw e-mail een toegangscode voor de online leeromgeving die behoort bij uw training.

11.) Contact en aanmelden
Voor verdere informatie, mail ons via talenrijk@elyciotalen.nl of bel 070 399 2471 (werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur).

12.) Klachten
In geval van klachten aangaande de training of de procedures kunt u ons bereiken via talenrijk@elyciotalen.nl. Vergeet u s.v.p. niet daarbij uw telefoonnummer te vermelden. Wij nemen dan nog dezelfde of de eerstvolgende werkdag contact met u op.

13.) Privacy Talenrijk
Wij gebruiken de door u aangeleverde (persoons)gegevens uitsluitend voor het optimaal kunnen verzorgen van de trainingen en/of examens waarvoor u zich heeft aangemeld.

Binnen het kader van de overeenkomst delen wij gegevens over uw inschrijving, eventuele annuleringen, aan- of afwezigheid, no show en behaalde resultaten geanonimiseerd met het contractmanagement en op verzoek ook gepersonaliseerd met de daartoe aangewezen contactperso(o)n(en) bij uw werkgever. Voor eventuele vragen hierover kunt u zich wenden de betreffende contactperso(o)n(en).

Zie ook elyciotalen.nl/privacy
————————————————————-

Inschrijven? Controleer eerst uw browser!

Er zijn veel internetbrowsers waarmee u onze website kunt bekijken en via welke u informatie kunt opvragen of zich kunt inschrijven. Van de meest gebruikte browsers controleren we regelmatig of de website goed verschijnt op het scherm en of alles optimaal werkt. Met een verouderde browser kunnen wij een goede werking niet meer garanderen, waardoor uw inschrijving in voorkomende gevallen niet kan worden verwerkt of geheel niet doorkomt. Internet Explorer wordt inmiddels niet meer ondersteund, ongeacht welke versie. Als alternatief kunt u kiezen voor de opvolger van deze browser, Microsoft Edge. Voor andere type browsers raden wij u aan om gebruik te maken van de meest recente versie. Met het bijwerken van uw browser naar een nieuwere versie werken websites niet alleen beter, u bent ook nog beter beveiligd.

Uiteraard hebben wij ons best gedaan u accuraat en volledig te informeren over opzet en inhoud van de taaltrainingen voor de Rijksoverheid. Aan deze informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Amsterdam
020 416 0788

Arnhem
026 361 2843

Eindhoven
040 720 0960

Emmen
078 644 9770

Enschede
053 431 7842

Maastricht
043 720 0880

Rijswijk
070 399 2471

Vertaalbureau
078 644 9760

Zeist
030 267 7700

Zwijndrecht
078 644 9770

Vraag vrijblijvend een offerte aan!

Het aanvragen van een vrijblijvende offerte doet u eenvoudig en snel via het online formulier op deze website! Vul het formulier in en u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.